Ochrana osobních údajů

Souhlas s poskytnutím osobních údajů
Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu proto, abychom Vám mohli poskytovat a nabízet kvalitní služby. Při jejich zpracování dodržujeme zejména standardy jejich ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Správcem Vašich osobních údajů je František Talaš, provozovatel prodejny Cyklosport Talaš se sídlem v Kroměříži, Tylova 239/13, IČ: 46295089 a spolupracující osoba Šárka Talašová. Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit na email: f.talas@kolatalas.cz
Zpracováváme zejména tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, telefon, email, IP adresa, prohlížeč
Vaše údaje zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu pouze k řádnému zpracování a vyřízení Vaší objednávky a nebudou poskytovány třetím stranám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána elektronicky a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník, který nesouhlasí s uložením dat a osobních údajů, může požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze prodávajícího v nezbytném rozsahu, který je nutný pro zamezení dalšího používání osobních údajů za uvedeným účelem. Jestliže jste nám udělili výslovný souhlas se zpracováním, můžete ho kdykoliv odvolat.
Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy po nezbytně nutně dlouhou dobu - zpravidla po dobu 10 let od ukončení posledního smluvního vztahu.
Jako subjekt údajů máte právo na přístup ke svým osobním údajům, máte právo na jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování. Máte právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovány a máte právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mně týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu). Máte právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemáte zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Jako subjekt údajů máte právo pořádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen bez zbytečného odkladu předat. Jako subjekt údajů máte v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.
Je Vaším právem se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se námi zpracovávaných osobních údajů. Námi zpracovávané údaje můžete také přenést k jinému správci údajů.
 
Já, níže podepsaný, ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako "zákon o ochraně osobních údajů"), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25.5.2018, souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.
Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDPR. Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.
Používá se opensource systém OpenCart
Talaš Cyklosport, © 2021