Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě e-shop kolatalas.cz. (prodávající), jehož provozovatelem je František Talaš, Cyklosport. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
4. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho zaplacení a převzetí.
6. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu e-shop kolatalas.cz kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 
III. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné
1. Veškeré zboží bude expedováno v souladu s expediční lhůtou uvedenou v popisu objednaného zboží. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího. Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. V převážné většině případů se pohybuje v rozmezí 2 až 14 pracovních dnů. V případě méně běžného či problematického zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty. Provozovatel se zavazuje, dle svých možností a s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu. V případě nedostupnosti objednaného zboží má provozovatel právo objednávku zákazníka zrušit.
2. Přepravné se mění v závislosti na povaze zboží a na zákazníkem vybraném druhu dopravce.
3. Platební podmínky dopravy pro Českou republiku a Slovensko naleznete zde
4. Platbu můžete provést v hotovosti, převodem na účet nebo dobírkou.
5. Zboží si můžete vyzvednout v naší provozně nebo Vám bude zasláno Českou poštou jako služba "Balík do ruky", popř. jako balík přes službu "Zásilkovna". "Zásilkovnou" můžeme zasílat balíky menších rozměrů, větší balíky zasíláme pouze Českou poštou. Více informací zde
 
IV. Reklamace
1. Snažíme se o to, aby v případě, že budete muset výrobek reklamovat, bylo vše vyřízeno k Vaší spokojenosti a v souladu s právním řádem platným v ČR.
2. Reklamace se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u provozovatele internetového obchodu. Záruční doba výrobku začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky po dobu 2 let.
3. Kupující má právo, aby vada na výrobku v záruční lhůtě byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tj. nejpozději do 30 dnů od převzetí zásilky, pokud se prodávající se spotřebitelem písemně oboustranně nedohodne na lhůtě delší.
4. Neprodleně po obdržení zásilky zboží zkontrolujte. Pokud zjistíte závadu na zboží, či rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, laskavě kontaktujte náš obchod. Oznámení je třeba učinit okamžitě, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží, přičemž po této době se zásilka považuje za kompletní a bezchybnou. Pokud tak neučiníte, vystavujete se nebezpečí, že vaše reklamace nebude uznána, přičemž se má za to, že zboží bylo dodáno v pořádku.
6. V případě vadného zboží toto zašlete Českou poštou (nikoli dobírkou!) spolu s kopií faktury na adresu naší provozovny.
 
Pro uplatnění reklamace je potřeba: doložit doklad o nákupu zboží, vyhovující obal (pokud možno originální - prosíme nelepte na krabice žádné samolepky ani na ně nic nepište) a přesný popis závady (pokud možno i s upřesněním za jakých podmínek se závada projevuje).
Záruka je platná a účinná od data na dokladu o nákupu.
 
V. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka
1. Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě prostřednictvím emailu nebo písemně na adresu prodávajícího a kupující může využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který je k dispozici zde.
2. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s přepravou zboží tam i zpět (např. poštovné).
3. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím výslovně nedomluví na jiném způsobu, kterým kupujícímu nevzniknou žádné další náklady. 
4. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
5. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné od kupní smlouvy odstoupit:
- při dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (zakázková výroba);
- při dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
- při dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
- při dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
6. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 
 
VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny
1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: a. zboží se již nevyrábí nebo nedodává; b. výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží. V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu; c. došlo k neoprávněné změně cen uvedených na našich stránkách; d. zboží bylo již vyprodáno v našem kamenném obchodě, zákazník bude kontaktován.
2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.
3. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.
4. Prodávající má právo požadovat platbu předem na svůj účet zejména u objednávek na zboží upravené podle přání spotřebitele, jakož i zboží, které bylo objednáno výhradně na přání spotřebitele tj. zboží, které není standardně skladem a objednává se ze zahraničních skladů.
 
VII. Závěrečná ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) platnou v den odeslání objednávky, uvedenou v e-shop kolatalas.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.
4. Odsouhlasením obchodních podmínek kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřebu zpracování a vyřízení objednávky.
5. Změna cen vyhrazena.
6. Odsouhlasením obchodních podmínek kupující potvrzuje, že je starší 13 let.
 
VIII. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu proto, abychom Vám mohli poskytovat a nabízet kvalitní služby. Při jejich zpracování dodržujeme zejména standardy jejich ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Správcem Vašich osobních údajů je František Talaš, provozovatel prodejny Cyklosport Talaš se sídlem v Kroměříži, Tylova 239/13, IČ: 46295089 a spolupracující osoba Šárka Talašová. Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit na email: f.talas@kolatalas.cz
Zpracováváme zejména tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, telefon, email, IP adresa, prohlížeč
Vaše údaje zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu pouze k řádnému zpracování a vyřízení Vaší objednávky a nebudou poskytovány třetím stranám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník, který nesouhlasí s uložením dat a osobních údajů, může požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze prodávajícího v nezbytném rozsahu, který je nutný pro zamezení dalšího používání osobních údajů za uvedeným účelem. Jestliže jste nám udělili výslovný souhlas se zpracováním, můžete ho kdykoliv odvolat.
Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy po nezbytně nutně dlouhou dobu - zpravidla po dobu 10 let od ukončení posledního smluvního vztahu.
Je Vaším právem se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se námi zpracovávaných osobních údajů. Stejně tak můžete požádat o výmaz či úpravu údajů. Rovněž máte právo požádovat, abychom omezili zpracování osobních údajů Vaší osoby. Námi zpracovávané údaje můžete také přenést k jinému správci údajů.
Používá se opensource systém OpenCart
Talaš Cyklosport, © 2019